1szazalek button

Kövess minket a Facebookon!

Adatvédelmi nyilatkozat

1. PREAMBULUM

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy a megfelelően szabályozza az Érintettek Szülői Egyesület a Daganatos Leukémiás és Gyógyult Gyermekekért  (székhelye: 1021 Budapest, Vadaskerti u. 11.; nyilvántartási száma: 01-02-0016081a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásában; adószáma: 18744107-1-41 ; rövidített néven a továbbiakban: Érintettek Egyesület), mint a https://erintettek.hu/  weboldal (a továbbiakban: weboldal) és az Érintettek Applikáció (továbbiakban: applikáció) üzemeltetője és az Érintettek hírlevél adatkezelését, az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket az Érintettek Egyesület adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismer el a Honlap és az Applikáció üzemeltetése, valamint a hírlevélszolgáltatás során.

Az Érintettek Egyesület az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából adatkezelőnek minősül, így felelős az Ön által megadott személyes adatok jogszerű kezeléséért. Adatkezelési tevékenységünkkel összefüggő kérdéseivel, problémáival kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Adatkezelő neve: Érintettek Szülői Egyesület a Daganatos Leukémiás és Gyógyult Gyermekekért
Levelezési cím: 1021 Budapest, Vadaskerti u. 11.
Nyilvántartási szám: 01-02-0016081 (Fővárosi Törvényszék)
E-mail cím: erintettekegyesulet@gmail.com
Honlap: https://erintettek.hu/
Telefonszám: +36 30 286 6488

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

Az Érintettek Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Érintettek Egyesület fenntartja a jogot jelen jogi közlemény tartalmának módosítására, melyek eredményeként bekövetkezett változásokról előzetesen értesíti az érintetteket.

2. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS ELVE, CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Érintettek Egyesület adományozási és adományszerzési tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelések elsődlegesen az érintettek önkéntes hozzájárulásán, valamint kapcsolattartás és az Érintettek Egyesület cél szerinti tevékenységének népszerűsítése céljából, az Érintettek Egyesület jogos érdekén, valamint jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

Az Érintettek Egyesület felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Érintettek Egyesület a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat nem értékesíti, más személynek kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott okból adja át adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából.

2.1. LÁTOGATÓI ADATEZELÉS A HONLAPON

2.1.1 A HONLAP MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS, COOKIE-K

A Honlap használata során az Érintettek Egyesület által igénybe vett tárhelyszolgáltató (mint adatfeldolgozó) technikai okokból automatikusan rögzíti a látogató IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, és további, kizárólag technikai jellegű információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze az érintett által egyéb úton megadott adatokkal.

Adatfeldolgozó rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a látogató eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A látogató személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer cookie-val azonosítja. A cookie-k célja, hogy az oldal látogatóinak és felhasználóinak kényelmét szolgálják, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. Amennyiben nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt a böngésző beállításaiban letilthatja. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A cookie-k önmagukban a Felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Adatkezelés célja: a Honlap technikai üzemeltetése, a látogatók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása az oldal megfelelő működése céljából

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: a Honlap valamennyi látogatója

Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja.

Adatkezelés időtartama: az érintetti hozzájárulás visszavonáság.

Adatfeldolgozó: a Honlap tárhelyszolgáltatója.

2.1.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE – Google Analytics

A Honlap a webanalitikai rendszer üzemeltetése érdekében a Google LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, California, 94025, USA) adatfeldolgozó webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics tulajdonképp cookie-kat, szövegfájlokat használ; ezeknek a látogató számítógépére, eszközére való mentésével elősegítik a látogatott honlap használatának elemzését.

A Honlappal kapcsolatos cookie-kban tárolt információk a Google LLC. valamely, az Egyesült Államok területén lévő szerverére kerülnek és tárolódnak. A látogató IP-címe nem teljes formájában kerül a Google LLC. szerverére, azt az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google LLC. az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági térségről szóló megállapodásban részes más államban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-cím továbbítására és az Egyesült Államokban történő lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor.

Adatkezelés célja: a fenti információkat az Érintettek Egyesület megbízásából a Google LLC., mint adatfeldolgozó arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta a látogató a Honlapot, ezzel összefüggésben a Google LLC. a Honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít, továbbá a Honlap- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesít.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: a Honlap valamennyi látogatója

Adatkezelés időtartama: a Honlap első látogatásától az érintetti hozzájárulás visszavonásáig

A cookie-k tárolását a látogató a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ez esetben nem garantálható a Honlap minden funkciójának megfelelő működése.

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a https://policies.google.com/?hl=hu címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

2.2. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

Adatkezelési esetkör leírása és az adatkezelés célja:

A Honlapon keresztül történő hírlevél szolgáltatásra való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Érintettek Egyesület időszakosan hírlevelet küldjön az alapítvány cél szerinti tevékenységével kapcsolatos hírekről, az Érintettek Egyesület által szervezett rendezvényekről, programokról, valamint jótékonysági adománygyűjtő kampányainkban történő részvételre történő felhívás céljából.

A hírlevélszolgáltatás nyújtása érdekében az Érintettek Egyesület, mint adatkezelő személyes adatok megadását kéri Öntől. A személyes adatokat minden esetben közvetlenül Öntől kérjük. A megadott személyes adatok profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem alkalmasak. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló rubrikákat a feliratkozó kitölti, a megfelelő checkbox(ok) kipipálásával elfogadja a szabályzatot, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: az Érintettek Egyesület hírlevélszolgáltatására önkéntesen feliratkozó személyek

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, elektronikus levelezési cím

Adatkezelés időtartama: az érintett hírlevélszolgáltatásra történő feliratkozásától az érintetti hozzájárulás visszavonásáig.

Adatfeldolgozók:

1.         Az Érintettek Egyesület az alábbi társaság „Mailchimp” elnevezésű hírlevél-küldő szolgáltatását veszi igénybe:

The Rocket Science Group LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

email: abuse@mailchimp.com

web: https://mailchimp.com/

2.3. ADOMÁNYOZÁS KÖZVETLEN ÁTUTALÁSSAL VAGY BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL

Adatkezelés célja: adományok fogadása akként, hogy az érintett az Érintettek Egyesület OTP Bank Nyrt. által vezetett 11708104-21093140 számú bankszámlájára teljesít átutalást vagy bankkártyás fizetést

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pontja alapján a 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

Érintettek köre: az Érintettek Egyesület saját bankszámlájára átutalást vagy bankkártyás fizetést teljesítő személyek

Kezelt adatok köre: banki átutalási adatok: adományozó neve, bankszámlaszáma, számlavezető bankjának neve, adomány összege, átutalás dátuma, esetlegesen a közleményben lévő személyes adata

Adatkezelés időtartama: az átutalás jóváírásának napjától a 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése szerint az adományt tartalmazó számviteli beszámoló elfogadásának napjától számított 8 évig; egyebekben az érintetti hozzájárulás visszavonásának napjáig

Adatfeldolgozó: az Érintettek Egyesület bankszámláját vezető banki szolgáltató

OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest

E-mail cím: informacio@otpbank.hu

Telefonszám: (+36 1/20/30/70) 3 666 666

OTP Bank adatvédelmi tisztviselője: dr. Asztalán Csaba

1131 Budapest, Babér u. 9.

adatvedelem@otpbank.hu

2.4. ADOMÁNYOZÁS A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL

Adatkezelési esetkör leírása: az Érintettek Egyesület adományokat fogad akként, hogy az érintett a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a személyi jövedelemadó bevallásával egyidejűleg rendelkező nyilatkozatot bocsájt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezésére, majd az adóhatóság a feldolgozást követően a tárgyév szeptember hó 30. napjáig átutalja az Érintettek Egyesület, mint Kedvezményezett részére felajánlott összes tárgyévi adományt.

Tájékoztatja az Érintettek Egyesület azon személyeket, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával tesznek adományt az Érintettek Egyesület részére, hogy amennyiben a rendelkező nyilatkozaton lévő közléshez nem járulnak hozzá, azon személyek személyes adatai az Érintettek Egyesület számára nem kerülnek továbbításra, és azokat nem kezeli. Adatkezelővé az Érintettek Egyesület akkor válik, ha az adományozó a rendelkező nyilatkozaton az alábbi nyilatkozat szövegét követő kockába a közléshez való hozzájárulást szimbolizáló X-et helyez.

„Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam megjelölt első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel (civil kedvezményezett) közöljék. A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.”

Az Érintettek Egyesület a közléshez való hozzájárulás esetén sem kapja meg az adományozó adóazonosító jelét. Az adományozó adóazonosító jele, valamint hozzájárulás hiányában a nyilatkozaton található összes személyes adata tekintetében az adóhatóság minősül adatkezelőnek.

Közléshez való hozzájárulás esetén:

Adatkezelés célja: adományok fogadása akként, hogy a fentiek szerint az adományozó hozzájárul, hogy az adóhatóság meghatározott személyes adatait a Kedvezményezettel közölje

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: az Érintettek Egyesület javára személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával adományozó személyek

Kezelt adatok köre: az érintett teljes neve, postai címe, e-mail címe

Adatkezelés időtartama: az érintetti hozzájárulás visszavonásának napjáig

3. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

Az Érintettek Egyesület, mint adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az érintettek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

A fentieken túl az érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott esetekben és körben, az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az adatokat elsődlegesen az Érintettek Egyesület illetve belső munkatársai jogosultak megismerni. Az Érintettek Egyesület munkatársai számára az általa kezelt személyes adatokhoz csak a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosít. Minden hozzáférés naplózásra kerül, az adatok kimentésére erősen korlátozott hozzáférés biztosított.

4. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet az Érintettek Egyesület által kezelt adataival kapcsolatosan. Az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az egyesület.

4.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az az Érintettek Egyesülettől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

4.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van arra, hogy az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérje. A helyesbítést személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, a kérelmében foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést haladéktalanul végrehajtjuk, és erről Önt tájékoztatjuk.

4.4. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Érintettek Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

az visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

4.5. Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Érintettek Egyesületnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, az Érintettek Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 30 napon belül eleget tesz az Érintettek Egyesület. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban kénytelen megtagadni az Érintettek Egyesület, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

4.7. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Érintettek Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges;

ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét az Érintettek Egyesület megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről az Érintettek Egyesület értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

4.8. Eljárási szabályok

Az Érintettek Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Érintettek Egyesület a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Érintettek Egyesület nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintettek Egyesület minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Érintettek Egyesület tájékoztatja e címzettekről.

5. ADATBIZTONSÁG

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, módosítani vagy kimenteni a rendszerből. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensről tájékoztatjuk Önt.

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

6.1.    Panasz az adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy az Érintettek Egyesület nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy a jelen tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy kérjük, hogy azt jelezze az alábbi elérhetőségeinken:

Levelezési cím: 1021 Budapest, Vadaskerti u. 11.

E-mail cím: erintettekegyesulet@gmail.com

Honlap: https://erintettek.hu/ 

Telefonszám: +36 30 286 6488

Panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk és azt indokoltsága esetén orvosoljuk.

6.2.    Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Érintettek Egyesület ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

6.3.    Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Érintettek Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. Amennyiben azonban a rendelkezésünkre álló adatokkal kapcsolatban az eredeti adatkezelési céltól eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.